Poradenství v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

IDP - Ing. Petr Dostál, s.r.o.

Kdo je Ing. Petr Dostál?

 • Školitel a osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, koordinátor BOZP na staveništi, a osoba odborně způsobilá v požární ochraně
 • Osoba odborně způsobilá k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické
 • Lektor seminářů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany pro vzdělávací společnosti „Nakladatelství Forum“, Seminaria, s.r.o.
 • Držitel certifikátu manager a auditor OHSAS 18001
 • Spolupracovník s Nakladatelstvím FORUM, s.r.o. a Seminaria, s.r.o.
 • Autor odborných článků v oblasti bezpečnosti práce do časopisu „Statutární zástupce firmy“,
 • Autor e-Seminářů „Revize technických zařízení“, a Povinnosti při správě a používání firemního vozidla“, publikovaných Nakladatelstvím Forum,

Nabízí Vám

 • BOZP, PO - provádění kontrol pracovišť, školení zaměstnanců, zpracování dokumentace BOZP a PO
 • Zastupování při jednání s kontrolními orgány (státní požární dozor, státní úřad inspekce práce, hygienická stanice),
 • Autorizace k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
 • Poradenství při zavádění systémů bezpečnosti práce a požární ochrany v rámci ISO 9001, OHSAS 18001.

Bezpečnost práce

 • zpracování a metodické vedení dokumentace BOZP 
 • zpracování registru rizik 
 • školení zaměstnanců v oblasti BOZP a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 
 • provádění školení odborných profesí (řidiči referentských vozidel, řidiči motorových manipulačních vozíků, obsluha elektrických, tlakových, plynových, zdvihacích zařízení, apod.) včetně zajištění revizí 
 • šetření pracovních úrazů - zpracování kategorizace prací včetně projednání na hygienické stanici 
 • zajištění značek pro únik a evakuaci osob, prostředků pro poskytování I. pomoci.

Koordinátor BOZP na staveništi

 • výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi

Požární ochrana

 • zpracování a metodické vedení dokumentace v PO (stanovení organizace zabezpečení PO, začlenění, požární poplachové směrnice, požární řády, evakuační plány, dokumentace zdolávání požárů, apod.). 
 • školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, odborné příprava požárních hlídek, preventistů PO 
 • zabezpečení vybavení pracovišť hasicími přístroji, požárními hydranty, apod. 
 • provádění preventivních požárních prohlídek - vedení požární knihy

Uzavřena pojistka podnikatelských rizik pro ochranu klientů